VEDTEKTER HESTNES VEL

 

§ 1. Navn

 

Foreningens navn er Hestnes Vel

 

 

§ 2. Formål og virkemidler

 

2.1 Velforeningen skal ivareta medlem menes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

 

2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

 

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

 

2.4 Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

 

2.5 Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i foreningens virkeområde og i den daglige drift.

 

2.6 Velforeningen er medlem av Vellenes Fellesorganisasjon

 

 

§ 3. Velforeningens geografiske område

 

3.1 Velforeningens område er definert slik: Lyngtangen til Myntangen

 

 

§ 4. Juridisk person

 

4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen skal ikke ta opp gjeld.

 

 

§ 5. Medlemskap

 

5.1 Enhver husstand eller har eiendom innen området som er definert i § 3, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontigenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt.

 

5.2 Medlemmer som handler i strid med foreningens formål eller opptrer på en måte som skader foreningens renomme, kan ekskluderes. Avgjørelsen må fattes/godkjennes av årsmøtet.

 

5.3 Ved utmeldelse refunderes ikke innbetalt kontingent.

 

 

§ 6. Kontingent

 

6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan strykes etter purring.

 

6.2 Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

 

§ 7. Årsmøte

 

Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være sendt til styret innen to (2) uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøte kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

 

7.1 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme. Og stemmegivning kan ikke skje med fullmakt.

 

7.2 Årsmøtet behandler:

Årsmelding fra styret

Regnskap i revidert stand

Innkomne forslag

Planer for kommende år og budsjett (fastsette kontingent) . Valg av: . leder (særskilt valg) . fire styremedlemmer . to varamedlemmer . to revisorer . eventuelle komiteer.

 

7.3 Det velges dirigent til å lede årsmøtet og en referent. Dirigent må være medlem. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert – sendes samtlige medlemmer.

 

7.4 Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

 

7.5 Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall). Valget skal foregå skriftlig.

 

7.6 Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

 

7.7 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

 

 

§ 8. Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 10 prosent av medlemmene (evt. minst 10 medlemmer i små foreninger) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7 Innkallingsfristen er minst 14 dager.

 

 

§ 9. Medlemsmøter

 

9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

 

 

§ 10. Velforeningens ledelse (styret)

 

10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

 

10.2 Styret skal:

iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

stå for den alminnelige forvaltningen av foreningen, herunder forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll meg foreningens økonomi

etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter

representere foreningen utad

sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut i fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

 

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Styret har imidlertid ikke adgang til uten samtykke fra årsmøtet å treffe beslutninger av større betydning for foreningen, herunder salg av fast eiendom.

 

10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig. Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom andre saklige grunner for nektelse foreligger.

 

10.5 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor dette har særinteresser.

 

10.6 Styret trenger årsmøtes samtykke for å påta forpliktelser på vegne av foreningen over kr 10 000,-

 

§ 11 Regnskap og revisjon

 

11.1 Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

 

11.2 Styret skal påse at regnskapet blir ført.

 

 

§ 12. Vedtektsendringer

 

12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

 

 

§ 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

 

13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall innkalles ekstraordinært årsmøte 3måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

13.2 Foreningens formue Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel ved foreningens oppløsning. Foreningens styre skal da avgjøre hvordan formuen skal forvaltes ved oppløsning av velforeningen.

 

13.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§12). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som. årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 

 

Vedtektene er utarbeidet fra følgende kilder:
http://www.velnett.no/media/11700/m%C3%B8nstervedtekter%20r3.pdf

http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Kurs_og_verkty/Byrx-B-Gener-Organisasjonshxndbok2.pdf